renditingimused

Kodutehnika renditingimused
Kehtivad alates 01.08.2021

 1. Mõisted
  1.1. Rendileandja on Rolandre OÜ, registrikoodiga 10648417 ja asukohaga
  Nurklik 12, Tallinn
  1.2. Rendileandjaga e-posti aadress on info@kodutehnikarent.ee
  1.3. Rentnik on juriidiline või füüsiline isik, kellega Rendileandja on sõlminud
  Lepingu.ˇ
  1.4. Pooled on Rendileandja ja Rentnik
  1.5. Leping on Poolte vahel sõlmitud Seadmete rendileping.
  1.6. Periood on Lepingus sätestatud ajavahemik, mille jooksul on Rentnikul õigus
  seadmeid oma valduses hoida ja kasutada.
  1.7. Seade on Lepingu alusel Rendileandjalt Rentnikule renditav seade või muu
  vara.
 2. Üldised tingimused
  2.1. Leping loetakse sõlmituks seadmete saatelehe allkirjastamisega. Rentnik
  kinnitab saatelehe allkirjastamisega, et on seadmete renditingimustega tutvunud
  ja nõustunud.
  2.2. Kui Rentnik ei ole tellinud Seadmete transporti pakiautomaadi- või
  kullerteenusega, paigaldust või äravedu, eeldab rendileandja, et seadme(te)le
  tullakse järgi ja need tagastatakse Rendileandja asukohas aadressiga Nurklik 12,
  Tallinn
  2.3. Rendileandjal on õigus, juhul kui Seadmeid ei ole tagastatud kokku lepitud
  ajal, nõuda renditasu kahekordses määras iga Rendilepingus sätestatud tähtaega
  ületanud päeva eest.
  2.4. Rendileandjal on õigus keelduda Seadmete väljastamisest, kui Seadmetele
  järgi tulnud isikut ei ole võimalik tuvastada.

2.5. Kui seadmete tagastamisel ilmneb, et seadmetele on Rentniku valduses
tekitatud kahjustusi või Seadmed on tagastatud mittekompleksselt, esitab
Rendileandja Rentnikule nõude kahjusumma ulatuses, kusjuures hüvitis tuleb
tasuda 7 päeva jooksul.

2.6 Rentnikul on kohustus tasuda Rendileandjale tagatisraha tagamaks võimalikke rahalisi nõudeid.  Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt Rendiperioodi alguseks.Tagatisraha tagastatakse peale Vara ülevaatust tööpäeva jooksul või tagastisraha tasumisel sularahas, siis Vara tagastamisel kohapeal sularahas. Tagatisraha suurus määratakse Lepingu lisa 1 .
2.7. Seadmed tarnitakse Rentnikuni Eesti Vabariigi territooriumi piires.
2.8. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel,
läbirääkimiste ebaõnnestumisel Harju Maakohtus.
2.9. Tarneviisideks on ise järele tulemise võimalus aadressile Nurklik 12, Tallinn
või kullerteenus
2.9.1 Tasumisviisideks pakume tasumist ülekandega või kohapeal sularahas.
Arveldusvaluuta on Euro.

 1. Rentniku kinnitused lepingu sõlmimisel
  3.1. Rentnik kinnitab lepingut sõlmides, et
  3.1.1. ta on enne Lepingu sõlmimist tutvunud renditavate Seadmete ja nende
  tehnilise seisukorraga;
  3.1.2. ta annab Rendileandjale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks määral,
  mis on vajalik kliendisuhte raames;
  3.1.3. tal ja tema nimel tegutseval isikul on õigus Lepingu sõlmimiseks.
 2. Rentniku kohustused
  4.1. Rentnik kohustub
  4.1.1. tagastama Seadmed mitte hiljem kui broneeringus märgitud ajaks,
  4.1.2. kasutama renditud Seadmeid heaperemehelikult ning tegema kõik endast
  oleneva renditud Seadmetele rikete ning kahjustuste tekke või Seadmete varguse
  vältimiseks,
  4.1.3. hüvitama tema tegevusest tulenevalt seadmetele tekkinud rikete või
  kahjustustega tekitatud kahju ning võimaliku saamata jäänud tulu.
  4.1.4. mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta
  Seadet kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandateks isikuteks ei

loeta Rentniku töötajaid, keda Rentnik kasutab püsivalt oma majandus- ja
kutsetegevuses,
4.1.5. teatama Rendileandjale viivitamatult Seadme mistahes kahjustumisest,
funktsioonide osalisest või täielikust peetumisest või hävimisest, samuti Seadme
kaotsiminekust või vargusest ning rakendama omal kulul abinõusid kahju
suurenemise vältimiseks.
4.1.6. tasuma õigeaegselt Seadme kasutamise eest renditasu vastavalt
Rendileandja esitatud arvetele,
4.1.7. ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta mitte viima Seadet välja Eesti
Vabariigi territooriumilt,
4.1.8. tagastama Seadmed puhtana ja samas komplekssusastmes nagu rendile
võtmisel
4.1.9. hüvitama tema valduses olnud Seadmetele tekkinud kahju Rendileandja
esimesel nõudmisel Rendileandja määratud tähtaja jooksul.

 1. Rendileandja kohustused
  5.1. Rendileandja kohustub
  5.1.1. andma Rentnikule üle töökorras ja kasutuskõlblikud seadmed,
  5.1.2. rentniku isikuandmete töötlemisel alluma nõuetele, mis on sätestatud
  isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seaduses
  ja teistes õigusaktides, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist
 2. Vastutus
  6.1. Rentnik kannab täielikku tingimusteta vastutust Seadmete säilimise eest
  alates Seadmete valduse üle võtmisest Rendileandjalt, sealjuures kandub valduse
  üle andmise hetkel Rendileandjalt Rentnikule üle ka seadmete juhusliku
  hävimise riisiko.
  6.2. Juriidilisest isikust Rentniku puhul vastutavad Rendileandja esitatud arvete
  ja nõuete tasumise eest solidaarselt rentnikuga ka kõik Rentniku juhatuse
  liikmed füüsilise isikuna.
  6.3. Rendileandja ei vastuta võimaliku materiaalse kahju eest, mida põhjustab
  renditud seadmete tehniline rike.

6.4. Rendileandja ei vastuta kolmandate osapoolte, näiteks kullerfirmade teenuse
toimivuse eest, õigeaegse kättetoimetamise eest, või kättetoimetamata jätmise
eest.

 1. Lepingu pikenemine ja lõppemine
  7.1. Leping lõpeb:
  7.1.1. tähtajatu Lepingu korral Seadmete tagastamisel Rentniku poolt,
  7.1.2. renditud Seadmete hävimisel,
  7.1.3. poolte kokkuleppel
  7.1.4. rendileandja nõudmisel

7.1.5. Leping pikeneb Poolte kokkuleppel, pikendamiseks tuleb saata avaldus e-
postiga punktis 1.2 toodud aadressil.